اسامي پذيرفته شدگان تكميل ظرفيت

۱۸ تیر ۱۳۹۶

  اخبار  

احتراماً به استحضار مي رساند پيرو آزمون مورخه ۱۳۹۶/۰۳/۰۳ اسامي پذيرفته شده مبني بر تكميل ظرفيت نيروهاي خدماتي بيمارستان هاي امام حسين (ع) و بهار به شرح ذيل اعلام مي گردد.

 

آقایان

خانم ها