اطلاعيه جذب نيرو

۲۳ تیر ۱۳۹۷

  اخبار  

اين شركت جهت تكميل كادر نيروهاي خود به تعداد بسيار معدود خانم و آقا، با توجه به قرارداد منعقده با دانشگاه علوم پزشكي شهرستان شاهرود در مركز آموزشي و پژوهشي و درماني امام حسين (ع) در زمينه منشي گري و پذيرش از طريق ثبت نام، آزمون و مصاحبه اقدام به جذب نيرو مي نمايد.

زمان ثبت نام متعاقباً از طريق همين سايت به زودي اعلام خواهد شد.

شرایط عمومی متقاضيان انجام دهنده خدمات فوق الذكر:

۱- تابعیت نظام جمهوری اسلامی ایران

۲- تدین به دین مبین اسلام یا یکی از ادیان رسمی کشور مصرح درقانون اساسی

۳- داشتن کارت پایان خدمت وظیفه عمومی یا معافیت دائم از خدمت به استثناء معافيت پزشكي كه مانع انجام كار پذیرش گردد. به تشخيص كميسيون پزشكي دانشگاه (ویژه برادران )

۴- عدم اعتیاد به مواد مخدر (صنعتي و سنتي )و عدم استعمال دخانيات ، سيگار،الكل ومواد روان گردان و …

۵- نداشتن سوء پيشينه  و سابقه محکومیت جزایی موثر

۶- نداشتن منع به كارگيري دردستگاه های دولتی به موجب آرای مراجع قانونی

۷-  داشتن سلامت كامل جسمانی، روحي و روانی و نيز توانایی لازم برای انجام کليه شرح وظايف فوق الذكر و محوله

۸– شرايط سني  : حداکثر   ۲۸  سال  تمام هجری شمسی 

تبصره ۱– ملاك تعيين سن تاريخ اولين روز ثبت نام خواهد بود .

نبصره۲ : موارد ذيل به شرط ارائه تاييديه هاي معتبر به حداكثر سن مقرر اضافه خواهد شد .

الف- مدت خدمت سربازي انجام شده بر اساس كارت پايان خدمت نظام وظيفه (ويژه آقايان)

ب- داوطلباني كه طرح خدمت نيروي انساني موظف (اجباري يا اختياري يا در قالب تمديد طرح ) را به استناد قا نون خدمت پزشكان و پيرا پزشكان انجام داده اند به ميزان خدمت انجام شده .

ج- ملاك استفاده در خصوص افزايش به سقف سن يكي از بندهاي الف و ب خواهد بود .

۹- صرفاً افرادي مجاز به ثبت نام خواهند بود كه داراي يكي از مدارك ذيل باشند، در غير اينصورت ترتيب اثر داده نخواهد شد.

 

ردیف عنوان شرایط و رشته تحصیلی مورد نیاز
۱ منشي گري و پذيرش -مدارك پزشكي –                    مقطع كارداني /كارشناسي

-مديريت خدمات بهداشتي و درماني-        مقطع كارشناسي

HIT(فناوري اطلاعات سلامت)  –             مقطع كارشناسي

IT   (گرايش فناوري اطلاعات)   –            مقطع كارشناسي

كامپيوتر (گرايش نرم افزار )   –               مقطع كارشناسي

 

تبصره : آشنایی کار با کامپیوتر و داشتن مدرک مهارت هفت گانه ICDL  برای رشته های غیر از کامپیوتر و it  فناوری اطلاعات  الزامی است.

۱۰ – فقط افرادي بومی (شرایط بومی بودن به شرح ذیل خواهد بود ) مجاز به ثبت نام می باشند .

شرایط بومی بودن دارا بودن يكي از شرايط زير باشد:

الف  – محل تولد فرد يا همسر وي در منطقه تحت پوشش دانشگاه شامل شهرستا ن هاي شاهرود  و ميامي

ب- همسر و فرزندان كارمند رسمي و پيماني دولت و يا نيرو هاي مسلح (اعم از شاغل و يا باز نشسته ) كه شهرستان محل خدمت فعلي يا باز نشستگي آنان شهرستان های شاهرود و ميامي  باشد.

ج) داوطلب حداقل چهار (۴) سال از سنوات تحصيلي (ابتدايي ،راهنمايي ،دبيرستان و يا دانشگاه )را به صورت متوالي يا متناوب در شهرستان  هاي شاهرود و ميامي تحصيل كرده باشد.

تبصره۱: در صورتي كه  متقاضيان درحد مورد نياز ويا عدم وجود متقاضيان در منطقه مورد نظر پس از انتشار فراخوان به حد نصاب نرسند شركت با هماهنگي  معاون توسعه مديريت ومنابع دانشگاه در خصوص انتشار فراخوان مجدد تصميم لازم اتخاذ نمايد.

تبصره ۲: ضمناً به كارگيري نيروها مطابق قانون كار مي باشد و افراد هيچگونه رابطه استخدامي با شركت و دانشگاه علوم پزشكي ندارند. بديهي است در صورت عدم رضايت در حين كار و يا اتمام قرارداد، نسبت به ادامه كار نيرو خاتمه داده خواهد شد و حق هيچگونه اعتراضي نخواهد داشت.