اطلاعیه: پذیرفته شدگان آزمون کتبی امور منشی گری و پذیرش

۲۸ مرداد ۱۳۹۷

  اخبار  

احتراماً به استحضار می رساند اسامی پذیرفته شده آزمون کتبی مورخه ۹۷/۰۵/۲۷ به ترتیب حروف الفبا به منظور ادامه فرآیند آزمون و جذب به شرح ذیل اعلام می گردد.

لذا افراد با در دست داشتن اصل مدارک بارگزاری شده و اصل کارت شناسایی عکس دار جهت آزمون مصاحبه در روز دوشنبه مورخه ۹۷/۰۵/۲۹ ساعت ۹ صبح به نشانی شهرک البرز، دانشگاه علوم پزشکی، معاونت توسعه مراجعه نمایند.

عدم حضور در مهلت مقرر به منزله انصراف تلقی شده و عواقب ناشی از آن به عهده خود متقاضی می باشد.

 

خانم ها و آقایان