برگه درخواست همکاری

۱۸ مهر ۱۳۹۵

  اخبار  

برگه درخواست همکاری جهت شرکت در آزمون خدمات عمومی بیمارستان بهار و امام حسین (ع) از طریق لینک ذیل قابل دریافت است :

 

دریافت برگه درخواست همکاری