درباره ما

 

 

 

شركت تلاشگران تاش در سال ۱۳۸۴ در راستاي توسعه بخش خصوصي و بر اساس اصل ۱۴۴ قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و با هدف افزايش سرعت كار، كاهش هزينه ها، افزايش درآمد ها، كوچك سازي و سرمايه گذاري، حمايت از حقوق كارگران و انجام امور اداري به نحوه شايسته و مطلوب و استفاده بهتر از نيروي انساني تشكيل شد.